Palveluni

Psykologi- ja terapiapalveluni on tarkoitettu kaikille, joiden elämää kriisiytynyt elämäntilanne vaikeuttaa. Tarjoan myös työyhteisöille sovittelupalvelua kriisi- ja riitatilanteissa sekä työnohjausta. Olen erikoistunut psykologina kognitiiviseen lyhytterapiaan, kriisi- ja trauma- ja katastrofipsykologiaan sekä äkillisten tilanteiden aiheuttamien kriisien hoitoon. Psykoterapeuttina olen erikoistunut kriisi- ja traumapainotteiseen perheterapiaan. Työnohjaajana viitekehykseni on ratkaisukeskeinen.

EMDR – traumaterapia
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) on silmänliikkeisiin perustuva, traumaterapiassa käytetty hoitomenetelmä. Sen tarkoituksena on auttaa ihmistä selviämään jostain psyykkisestä traumasta, joka saattaa edelleen painaa mieltä ja häiritä ihmisen normaalia elämää. EMDR on monivaiheinen ja asiakaskeskeinen hoitotapa, joka alunperin kehitettiin traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) ja traumatisoituneen muistin hoitoon. Nykyisin hoitoa käytetään paljon laajemmin muun muassa lentopelon, uhkapelin, erilaisten suorituspaineiden, ahdistuksen, surun, persoonallisuushäiriöiden, fobioiden ja paniikkihäiriöiden, sekä onnettomuuksien ja luonnonmullistusten aiheuttamien muistojen hoidossa.

Yksilöterapiat
Psykoterapia on mielenterveysongelmien ja elämän kriisien hoitamista keskustelun avulla psykoterapeuttisessa yhteistyösuhteessa. Terapiaan hakeutumisen tavallisimmat syyt ovat ahdistus, masennus, pelot sekä ongelmat ihmissuhteissa, työssä tai opiskelussa.

Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan.

Psykoterapiaa antavat erillisen psykoterapiakoulutuksen suorittaneet henkilöt, joilla on siihen lupa sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (Valvira). Luvanvaraisuudella varmistetaan, että psykoterapeutiksi itseään kutsuvilla ammattilaisilla on riittävä koulutus, pätevyys ja sopivuus työskennellä itsenäisesti mielenterveyden häiriöistä kärsivien asiakkaiden kanssa.

Lyhytterapia
Lyhytterapiat eivät ole johdannaisia tai lyhennettynä terapioita pitkistä psykoterapioista. Lyhytterapiassa keskitytään ratkaisujen etsimiseen syy-seuraussuhteiden jäädessä taka-alalle. Lyhytterapian tekijänä en ajattele, etteikö monilla menneen elämän asioilla olisi merkitystä ihmisen tämän hetkisessä käyttäytymisessä. Lyhytterapissa oivallus menneestä painolastista tulee kuitenkin uusien näkökulmien soveltamisen myötä. Tekemällä tai ajattelmalla toisin moni mennyt asia avautuu ja nykyiset ongelmat selittyvät.

Työotteeni lyhytterapioissa on kognitiivinen ja ratkaisukeskeinen. Sananmukaisesti ratkaisukeskeisessä työssä tai voimavarakeskeisessä työssä pyritään löytämään uusia näkökulmia vanhojen ja toimimattominen tilalle. Ratkaisukeskeisenä terapeuttina en neuvo vaan luotsaan terapeuttisin menetelmin asiakasta itse huomaamaan ongelmiaan, sanoittamaan niitä ja pyrin osaltani auttamaan toimimattominen ratkaisuyritysten luopumisessa. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on aina oivaltamista ja uuden löytämistä.

Ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa teen kogntiivis-konstruktivistisin välinein. Kognitiivinen psykoterapia perustuu ihmismielen tietoprosessien tutkimiseen ja niiden muuttamiseen. Systemaattiset tietoprosessien vääristymät ovat olennaisia kaikissa mielenterveyden häiriön ilmenemismuodissa. Ne näyttäytyvät tajunnan virrassa hallitsevina kielteisinä ja automaattisina ajatuksina, jotka vuorostaan kumpuavat pysyvistä ja piilevistä kognitiivisista rakenteista tai skeemoista. Lyhyterapiassa näitä ihmisen itsensä ylläpitämiä tietoprosessien vääristymiä korjataan. Tämä lähestymistapa on osaltaan luonut ammattikunnallemme ”kaikennäkevät silmät ja kaikenkuulevat korvat”. Psykologit ovat koulutettuja kuulemaan ja näkemään usein piiloisiakin tietorakenteita, joita he vastaanotolla voivat tuoda asiakkaalle näkyviksi.

Pitkä psykoterapia
Teen pitkiä psykoterapioita pääsääntöisesti kriisi- ja traumapsykoterapiana. Psykoterapiani on KELA-korvattavaa vain perheterapiana. Tämä johtuu siitä, että olen erikoistunut systeemiteroreettiseen työskentelyyn ja ryhminen hoitamiseen. Minulla on kuitenkin kriisi- ja trauma yksilöterapia-asiakkaita. Mikäli olet pohtimassa aloittavasi pitkää kriisi- ja traumapsykoterapiaa, suosittelen varaamaan ajan vastaanotolleni. Tarjolla on pitkien psykoterapioiden vaihtoehdoksi myös hyviä, tehokkaita ja kukkaroa huomattavasti vähemmän rasittavia lyhytterapeuttisia työmuotoja.

Pariterapia
Parit haketuvat terapiaan kun kodin tai suhteen ilmapiiri on viilentynyt tai erosta ollaan jo keskusteltu. Aina ei tarvitse olla kyse varsinaisesta parisuhdeongelmasta: taustalla voi olla vaikkapa työväsymystä, joka heijastuu parisuhteeseen. Parit tulevat terapiaan yleensä kommunikaatio- ja seksuaaliongelmien, eron, uskottomuuden, väkivallan tai päihteiden käytön vuoksi. Apua haetaan myös, kun elämä muuttuu: kumppani jää työttömäksi tai eläkkeelle tai lapsi muuttaa kotoa.

Pariterapiaan tullaan tavallisesti kaksin, mutta joskus puoliso voi käydä yksinkin hakemassa tukea parisuhteen ongelmiin. Tutkimusten mukaan yli 80 prosenttia hyötyy pariterapiasta. Onnistumisia on monenlaisia: Parisuhde opitaan asettamaan elämän ykkösasiaksi tai jos pari päätyy terapiassa eroon, myös taisteleminen loppuu. Terapia on onnistunut, kun apua hakeva pääsee puhumaan tunteistaan, tarpeistaan ja toiveistaan ja keksii sitten itse, miten haluaa jatkossa toimia.

Tapaamisia pariterapiassa on harvemmin kuin yksilöterapiassa. Pariterapiaprosessiin kuuluu tyypillisesti 6-10 tapaamiskertaa vuoden aikana. Yksi istunto kestää 1,5 h ja mukaansa pari saa usein kotitehtäviä.

Pariterapiaa toteutan integratiivisella otteella. Joskus on hyvä lähestyä asioita tunnekeskeisen pariterapian avulla, joskus systeemiteoreettisesta viitekehyksestä käsin ja aina ratkaisukeskeisesti ja voimavaroja tukien ja niitä lisää luoden.

Perheterapia
Perheterapia on menetelmä, jolla tutkitaan ja hoidetaan perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa ja yksittäisillä perheenjäsenillä esiintyviä häiriöitä ja niiden aiheuttamaa kärsimystä. Perheterapiaan hakeudutaan vanhemmuuteen, lapsen kasvuun ja kehitykseen ja perheen kriiseihin liittyvissä tilanteissa. Perheterapiasta on apua silloin kun perheen vuorovaikutuksessa on ongelmia tai kun jonkun perheenjäsenen tilanne kuormittaa koko perhettä. Esim. lasten psykoterapiat pitäisivät olla lähtökohtaisesti aina perheterapioita, koska lapsi tarvitsee avukseen koko perheen tuen psykoterapeuttisessa hoitoprosessissaan.

Perheterapiassa tarkastellaan yksittäisten perheenjäsenten yksilöpsykologiaa perhekokonaisuuden lisäksi. Käytännössä perheterapia toteutetaan niin, että terapiaprosessi koostuu tapaamisista, joihin perhe osallistuu erilaisissa kokoonpanoissa. Koko perhe ei välttämätää ole koolla jokaisessa tapaamisessa. Perheterapiassa perheen määrittely ei aina noudata tavanomaisen ydinperheen määritelmää, joiden perusteella esimerkiksi rekisteri-, vero- tai sosiaaliviranomaiset määrittelevät perheen. Myös erilaiset uusperheiden muodot – mukaan lukien esimerkiksi homoseksuaaliset perheet – sisältyvät perheterapian kohteena olevan perheen määritelmään riippumatta siitä, mikä niiden juridinen asema yhteiskunnassa on.

Perheterapia soveltuu hyvin hoidoksi kun:
– Perhe on kohdannut vastoinkäymisen, jolla on vaikutusta koko perheeseen (esim. avioero, uusperheen sopeutumisen haasteet, perheenjäsenen kuolema, jatkuva riitely, vuorovaikutuksen ongelmat, turvattomuuden kokeminen, taloudellisen tilanteen äkillinen muuttuminen, muutto toiselle paikkakunnalle ja muuton mukanaan tuomat sopeutumishaasteet jne.)
– Perheenjäsenen elämän muutos, jolla on vaikutusta perheeseen (esim. päihteiden käytön lisääntyminen, perheenjäsenen sairastuminen, jomman kumman vanhemman työttömyys, lasten kehitykselliset tai elämäntilanteeseen liittyvät ongelmat, parisuhteen ongelmien heijastuminen muuhun perheeseen jne.).

Kuulun KELA:n palvelutuottajareksiteriin ja perheterapiani on KELA -korvattavaa. Luethan KELA-korvattavan kuntoutusterapian ohjeet KELA:n sivuilta.

Kun lapsi sairastuu:
Vanhempien ohjaus
Vanhempien ohjaus on tarkoitettu vanhemmille joiden lapsi käy omassa psykoterapiassa.Tapaamisissa vanhemmat voivat mm. pohtia omia tunteitaan, ajatuksiaan ja toimintatapojaan liittyen vanhemmuuteen sekä lapsen omaan psykoterapiaan. Vanhempien ohjaus toimii vanhempien tukena lapsen tai nuoren oman terapiaprosessin rinnalla. Vanhempien ohjauskäynnit eivät ole vanhempien psykoterapiaa vaan vanhemmuutta tukevaa ja vahvistavaa keskusteluapua. Yksilöterapeuttiset muodot edustavat tänä päivänä jo vähän vanhahtavaa näkemystä lasten psykoterapeuttisesta hoidosta. Kannattaa jutella perhettänne hoitavan lääkärin kanssa lapsen hoitoa pohtiessanne perheterapiamahdollisuudesta, jonka avulla saadaan parhaiten koko perheen tuki lapsen psykoterapeuttiseen hoitoon.

Työyhteisö-, työnohjaus- coaching-, koulutus- ja valmennuspalveluihini voit tutustua täältä.